ЛИЧНА КАРТА НА УЧИЛИШТЕТО

ОУ Д-р Трифун Пановски“ – Битола се наоѓа во централното градско подрачје, помеѓу улиците Охридска, Вангел Мајорот и Булевар Први Мај. Училиштето го сочинува еден објект со два краци. Едниот крак е стар дел изграден во 1932 година, а другиот крак е изграден 1956. Училиштето започнува да работи во далечаната 1932 година со стариот дел.

Училишниот објект зафаќа површина од 1420,98 м², а училишниот двор површина од 3088 м². Училишниот двор има зелен дел и асфалтиран дел каде што се лоцирани спортските терени за реализација на спортски активности.

Во состав на ОУ Д-р Трифун Пановски“– Битола работат пет подрачни училишта и тоа во с.Трново, с.Дихово, с.Ниже Поле, с.Брусник и с.Братиндол

Битола

ЛИЧНА КАРТА НА УЧИЛИШТЕТО

место

Битола

адреса

Ул. Охридска“ бр.50

телефон

047/231240

контакт

Trifunpanovski@yahoo.cm