Битола

МИСИЈА, МОТО, ВИЗИЈА

Text Box: Работиме на целосен развој на нашите ученици и ги оспособуваме за предизвиците на современиот свет во кој што живеат и за иднината која ги очекува

Text Box: Можеме, сакаме и создавме современо училиште на 21 век

Text Box: Сакаме да бидеме современо училиште кое ќе ја потикнува креативноста и развојот на учениците. Сите наши ученици можат и имаат право на успех во средина која ги интегрира и стимулира науката, културата, желбата, сигурноста и ентузијазмот