ЗА НАШАТА ДИРЕКТОРКА

Г-ѓа СНЕЖАНА ТЕРЗИЕВСКА, родена е во Охрид .

Стручното усовршување е неизоставен дел во нејзиното раководење:

-Сертификат за завршена обука од областитите квалитет во училиштето, законодавствои финансирање – организирано од проектот Активности во основно и средно образование

финансирано од УСАИД и поддржано од МОН

-Сертификат за завршена обука Примена на ИКТ во наставата“ - УСАИД

-Сертификат за завршена обука Инклузија Од сегрегација до интеграција“ - ПМО

Благодрение на неа нашето училиште блесна во нов сјај!!!..............................

Битола