Битола

Подрачја на промени и постигнати резултати 2006-2008

Text Box: nМатеријално – технички услови за работа

Text Box: nНастава и учење

Text Box: nНаставен кадар

Text Box: nНагради и признанија

Text Box: nСоработка со родителите

Text Box: nСоработка со локалната средина

Text Box: nПриоритетни цели во наредниот период